Lab Cache 2017


Projděte se po pevnostních stavbách Terezína a seznamte se s vojáky, kteří tvořili posádku pevnosti.

V rámci Terezínských her 2017 jsme pro Vás připravili sérii Lab keší, které Vás seznámí s deseti vybranými historickými druhy vojska.

Tyto Lab keše je možné najít pouze v sobotu 3. května 2017 od 8:00 do 20:00. Zalogování je možné do 7 dnů.

Co jsou Lab keše? Jedná se o typ keší, které společnost Groundspeak nabízí jako zážitkové dočasné megaeventové keše.

Hledání s chytrým telefonem a s připojením na internet:

1.    Načtěte QR kód nebo do webového prohlížeče zadejte adresu

http://labs.geocaching.com/goto/2te0re1zi7n.

2.    Přihlaste se stejným nickem a heslem, které používáte na geocaching.com.

3.    Povolte používání lokalizačních služeb, pokud budete dotázáni.

4.    Vyberte nejbližší z lab keší a nechejte se na ni aplikací navigovat.

5.    Jakmile ji najdete, vyluštěte heslo ukryté v textu na keši a můžete odebrat jednu tematickou kartičku, pokud bude aktuálně k dispozici.

6.    Heslo zadejte do „Find Code“ a odešlete. Zalogováno!

Hledání s GPS:

1.    Zadejte souřadnice lab keše do vaší GPS.

2.    Najděte lab keš, vyluštěte heslo ukryté v textu na keši a můžete odebrat jednu tematickou kartičku, pokud bude aktuálně k dispozici.

3.    Doma u počítače jděte na webovou stranu http://labs.geocaching.com/goto/2te0re1zi7n.

4.    Přihlaste se stejným nickem a heslem, které používáte na geocaching.com.

5.    Otevřete první lab keš, zadejte odpovídající heslo do „Find Code“ a odešlete. Zalogováno!

Lab keše pro Vás připravili Minigibboni s podporou eventeam a GeoFashion.eu. Překlady zajistila Jazyková agentura MAYO.

Zvláštní díky patří Mgr. Jiřímu Hofmanovi za poskytnutí doprovodných textů a fotografií a také projektu TEREZÍN – MĚSTO ZMĚNY.

Přejeme příjemnou procházku po krásných historických místech.


 

 

 

Walk around the Terezín fortress and meet the soldiers, who were members of the fortress crew.

As a part of the Terezín games 2017 we have prepared a series of Lab cashes for you. These will inform you about the ten chosen historical types of armed forces.

The lab caches are available only on Saturday, 3 June 2017 from 8:00 to 20:00. You will need to log the lab caches within 7 days.

What are the Lab cashes? They are a type of cashes, which are offered by the company Groundspeak as temporary adventure mega-event cashes.

Search with a smartphone with web connectivity:

1.    Scan the QR code or enter manually this address to your web browser:

http://labs.geocaching.com/goto/2te0re1zi7n.

2.    Log in using your standard geocaching.com nick and password.

3.    Allow location services.

4.    Select the nearest lab cache and let the application navigate you to it.

5.    As soon as you find it, try to work out the password hidden in the text of the cache and choose a thematic card, if it is still available.

6.    Insert the password to the „Find Code“ field and send it. Login completed!

Search with a GPS:

1.    Enter Lab cache coordinates to your GPS

2.    Find the lab cache, try to work out the password hidden in the text of the cache and choose a thematic card, if it is still available.

3.    At your PC go to the web page http://labs.geocaching.com/goto/2te0re1zi7n.

4.    Log in using your standard geocaching.com nick and password.

5.    Open a lab cache, enter the corresponding password to the „Find Code“ field and find the password, submit. Logged!

Minigibboni with the aid of even team and GeoFashion.eu Lab prepared caches for you. The Language agency MAYO provided translations.

Special thanks to the project TEREZÍN – THE CITY OF CHANGES and Mgr. Jiri Hofman for providing accompanying texts and photos.

We wish you a pleasant stroll through the beautiful historic sites!

 

 

Besichtigen Sie mit uns die Festungsbauten der Theresienstadt und Machen Sie sich mit Soldaten bekannt, die in der Festung dienten.

Im Rahmen der Terezín-Spiele 2017 haben wir für Sie eine Serie von Lab-Cashes vorbereitet, die Sie mit zehn ausgewählten historischen Truppengattungen bekannt machen.

Diese Lab-Caches kann man nur am Samstag, den 3. Juni 2017 von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr finden. Das Einloggen ist innerhalb von 7 Tagen möglich.

Was sind das die Lab-Cashes? Es handelt sich um einen Cashe-Typ, den die Gesellschaft Groundspeak als ein zeitlich begrenzter Erlebnis-Event anbietet.

Suche mit Smartphone und Internetanschluss:

1.    QR-Kode einlesen oder in der Suchmaschine die folgende Adresse eingeben:

http://labs.geocaching.com/goto/2te0re1zi7n.

2.    Melden Sie sich mit demselben Nick und Password an, die Sie bei geocaching.com verwenden.

3.    Nach der Abfrage die Verwendung von Lokalisierungsdiensten genehmigen.

4.    Den nächsten Lab-Cache wählen und sich von der Applikation navigieren lassen.

5.    Sobald Sie diesen finden, lösen Sie das im Text im Cache versteckte Password und nehmen Sie eine thematische Karte, falls diese noch aktuell zur Verfügung ist.

6.    Das Password in „Find Code“ eingeben und absenden. Eingeloggt!

Suche mit GPS:

1.    Koordinaten des Lab-Caches in Ihre GPS eingeben.

2.    Sobald Sie diesen finden, lösen Sie das im Text im Cache versteckte Password und nehmen Sie eine thematische Karte, falls diese noch aktuell zur Verfügung ist.

3.    Zu Hause am Computer die Webseite http://labs.geocaching.com/goto/2te0re1zi7n aufsuchen.

4.    Melden Sie sich mit demselben Nick und Password an, die Sie bei geocaching.com verwenden.

5.    Den ersten Lab-Cache öffnen, das entsprechende Password in den „Find Code“ eingeben und absenden. Eingeloggt!

Die Lab-Caches wurden für Sie von Minigibboni mit Unterstützung von Eventeam und GeoFashion.eu vorbereitet. Übersetzungen: Sprachenagentur MAYO.

Ein besonderer Dank gehört Herrn Mgr. Jiří Hofman für die Beistellung von Begleittexten und Fotografien, sowie dem Projekt TEREZÍN – MĚSTO ZMĚNY (Theresienstadt – Stadt der Änderungen).

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Spaziergang durch diese schönen historischen Orte.
 


Načítám, prosím vydržte...