Program


Program Terezínské hry 2019 (CZ)

 

Program vyžadující registraci předem:

Za pokladem pevnosti (zažij Boyard na vlastní kůži) - Pátek od 18:00 hod. až sobota 18:00 hod. Registrace zde: http://terezinskehry.cz/za-pokladem

La Grace Escape (Zažij originální únikovou místnost na “palubě” lodi La Grace) - Pátek 17:00 hod. až sobota 18:00 hod. Registrace zde: https://www.terezinskehry.cz/lagrace

Geo Mistrovství ve stolním hokeji - zahrej si stolní hokej a poměř své síly z ostatními. V pátek odpoledne a večer rozbruslení-trénink (volná hra) Sobota turnaj od 9:00 - více info a přihláška viz. listing eventu - https://coord.info/GC86TQW

Program dostupný bez registrace:

Muzeum Geocachingu – otevřeno pro veřejnost od pátku 16:00 hod. Od pátku budou zveřejněné i lab keše, které naleznete v muzeu. (místo: Kavalír 2)

Soutěž ve stavění věže z pivních bas - zapoj se do soutěže stavění věže z pivních bas. Kolik postaviš na sebe bas než ti věž spadne?

Kovárna kavalíru 2 - od sobotního rána do 18:00 hod. si můžete ukovat vlastnoručně hřeb - doporučujeme jak dětem tak i dospělým. (místo: Kavalír 2)

Výměna CWG - proběhne ve dvou časech - v 10h až 11h a 16h až 17h - dvůr Kavalíru 2

Základy první pomoci pro děti a jejich rodiče - přijďte s dětmi na setkání se zdravotníky s ukázkou a přednáškou první pomoci. Začátek v 10h u pravého schodiště dvoru Kavalíru 2

Ručník přes celý Terezín – vezmi s sebou ručník a přijď vytvořit rekordní řetěz z ručníků. Potřebujeme pokořit přes 600 metrů – Povede se to? Sobota od 15:00 hod. - event brzy bude publikován.

Lab Cache – sobota od 8:00 hod - tužka a papír se bude hodit.

Nano event pro děti – místo plné her a zábavy pro všechny děti. Soutěžte ve stavění věží z CWG atd. - Sobota od 8:00 hod. do 18:00 hod. (místo: před Kavalírem 2)

Bubble Fotbal – zahraj si nebo jen tak zadováděj v zorbingových koulích – sobota od 10:00 hod. do 17:00 hod. (místo: před Kavalírem 2)

Ledlight a fire show - originální a jedinečná show - pátek 23:00 hod. a sobota 22:00 hod. (místo: Kavalír 2)

Wherigo -  sobota od 9:00 hod

Bungee Running - Běhání s gumovým lanem připevněným na zádech. Sobota od 10h do 18h (místo: před Kavalírem 2).

Stromolezení - už jste lovili stromovou keš?  Pojďte si to vyzkoušed pod dohledem instruktora. (místo: před Kavalírem 2)

Petanque - v průběhu soboty bude možné se seznámit a hlavně i vyzkoušet petanque - na dvoře Kavalíru 2

 

Celý den v Kavalíru 2 a okolí se dobře najíte a dopřejete si dobré pivko. Těšte se na dobrou zábavu.

 

Terezin Games 2019 Programme (EN)

Programme requiring pre-registration:

Fortress Teresin Treasure Hunt (try to play "Fortress Boyard" on your own) - Friday from 18:00 until Saturday to 18:00. Registration here: http://terezinskehry.cz/za-pokladem

La Grace Escape (Have a first-hand experience of the original escape room on the "deck" of La Grace) - Friday from 17:00 until Saturday to 18:00. Registration - https://www.terezinskehry.cz/lagrace

Stiga Hockey GeoChampionship - try to play table hockey and balance your strength with others. On Friday afternoon and evening there will be a break-up and training (free game) on Saturday there will be a tournament from 9:00 AM - more information and registration to the tournament in the event listing - https://coord.info/GC86TQW

Program available without registration:

Muzeum of Geocaching – Open to the public from Friday 16:00.  Museum Lab caches will be published on Friday afternoon. (place: Kavalír 2)

Competition in tower building from beer crates - Join the tower building competition. How many crates are you able to put on each other before the tower falls down?

Kavalír 2 Blacksmith's workshop - On Saturday 10:00 - 18:00. Try to forge a nail on your own - it is highly recommended for children even for adults. (place: Kavalir 2)

Wood Geocoins exchange - It will take place on Satirday in the morning and in the afternoon - 10:00 - 11:00 and 16:00 - 17:00 (place: Kavalir 2 yard)

First Aid Fundamentals for Children and their parents - Come with your children to meer medical professionals and see demonstrations and a first aid lecture. Start on Saturday at 10:00 (place: at the right staircase of Kavalir 2 yard)

Towel across Terezin – Take a towel with you and come to create a record chain of towels. We need to crush over 600 meters – Will that happen? Saturday in 15:00, Event will be published soon. (place: in front of Kavalir 2)

Lab Caches – Saturday from 8:00. Pencil and paper will be useful.

Nano event for kids – A place full of games and fun for all children. CWG tower building competition, etc.. - Saturday from 8:00 to 18:00. (place: in front of Kavalír 2)

Bubble Football – Play or just jump in zorbing balls – Saturday from 10:00 to 17:00. (place: in front of Kavalír 2)

Ledlight a fire show - Original and unique show - Friday 23:00 and Saturday 22:00. (place: Kavalír 2)

Wherigo  -  Saturday from 9:00

Bungee Running - Running with a rubber rope attached to your back. Saturday 10:00 - 18:00. (place: in front of Kavalir 2)

Tree Climbing - Have you ever found a T5 Tree Cache? Come and try it under the supervision of an instructor.

 

You can eat well and have a good beer during all weekend at Kavalir 2 and the surrounding area. There will be a good fun and a lot of entertainment there.

 

 

 

Programm TheresienSpiele 2019 (DE) Google-Übersetzung


Vorausbuchungsprogramm:

Für den Festungsschatz (Experience Boyard) - Freitag von 18:00 bis 18:00 Uhr Samstag: http://terezinskehry.cz/za-pokladem
La Grace Escape (Erleben Sie den ursprünglichen Fluchtraum auf dem "Deck" des La Grace) - Freitag 17:00 bis Samstag 18:00 Uhr. -
https://www.terezinskehry.cz/lagrace
Geo Table Hockey Championship - Spielen Sie Tischhockey und balancieren Sie Ihre Kräfte mit anderen aus. Freitagnachmittag und abendliches Break-up-Training (freies Spiel) Samstags-Turnier ab 9:00 Uhr - weitere Informationen und Anmeldung siehe. Ereignisliste - https://coord.info/GC86TQW

 

Programm ohne Registrierung verfügbar:

Geocaching Museum - ab 16:00 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. (Ort: Kavalier 2)
Wettbewerb beim Bau eines Turms aus Bierbass - nehmen Sie am Tower Building-Wettbewerb aus Bierbass teil. Wie viel legst du auf den Bass, bevor der Tower fällt?
Schmiedekavalier 2 - von Samstagmorgen bis 18 Uhr können Sie Ihren eigenen Nagel kaufen - wir empfehlen sowohl Kindern als auch Erwachsenen. (Ort: Kavalier 2)
WoodGeocoin-Austausch - findet um zwei Uhr statt - von 10 bis 11 Uhr und von 16 bis 17 Uhr - K2-Yard
Erste-Hilfe-Grundlagen für Kinder und ihre Eltern - Kommen Sie mit Ihren Kindern zu medizinischen Fachleuten mit Demonstrationen und einem Erste-Hilfe-Vortrag. Beginnen Sie um 10 Uhr an der rechten Treppe des K2-Hofes
Handtuch über das ganze Theresienstadt - nehmen Sie ein Handtuch mit und stellen Sie eine Rekordkette für Handtücher her. Wir müssen über 600 Meter - funktioniert es? Samstag ab 15:00 Uhr - Veranstaltung wird in Kürze veröffentlicht.
LabCaches - Samstag ab 8:00 Uhr - Bleistift und Papier sind nützlich.
Nano-Event für Kinder - Ein Ort voller Spiele und Spaß für alle Kinder. Am Bau von CWG-Türmen usw. teilnehmen - Samstag von 8:00 bis 18:00 Uhr (Ort: vor Kavalir 2)
Bubble Football - Spielen oder spielen Sie einfach in den Zorbing Balls - Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr (Ort: vor Kavalir 2)
Ledlight- und Feuershow - originelle und einzigartige Show - Freitag 23:00 und Samstag 22:00 (Ort: Cavalier 2)
Wherigo - Samstag ab 9:00 Uhr
Bungee Running - Laufen mit einem Gummiseil an Ihrem Rücken. Samstag von 10 bis 18 Uhr (Ort: vor Kavalir 2).
Baumklettern - Haben Sie einen Baumkorb erwischt? Kommen Sie und probieren Sie es unter Aufsicht eines Tauchlehrers.

 

In Kavalir 2 und Umgebung kann man den ganzen Tag gut essen und ein gutes Bier trinken. Freuen Sie sich auf viel Spaß.

 


Načítám, prosím vydržte...